منشور اخلاقی ما

 1. امانت داري ، پاسداری و نگهداشت اسرار كـاري و اطلاعات مشتريان گروه شرکتهای مدریک ، بزرگ ترين و شاخص ترین دليـل ادامـه همكـاري ما با آنهاست
 1. رفتار ما و مجموعه كاركنان گروه شرکتهای مدریک در برخورد با مشتري بايـد سـبب رضايتـمندي و ايجـاد حـس آرامـش توام با اطمينان در مشتري گردد
 1. مشتري ، شريك تجاري ماست و موفقيت مجموعه ما در گرو رضايت مندی مشـتريان از مجموعه خدمات و محصولات گروه شرکتهای مدریک مي باشد
 1. صداقت ، كليد امتداد موفقيت ميباشد ، با راستگوئي و پايبندي به فرهنگ پاسخگوئي ، هموارهدر تلاش براي آسايش مشتري و كاركنـان مجموعه مي باشيم
 1. بايد براي مشتريان و وقت ، سرمايه ها و نيروهاي آنها ، ارزش قائل بود تا وجود مجموعه ما در كنار آنها ، سبب كمك به حركت رو به رشد ایشان گردد
 1. كاركنان مجموعه ، سرمايه هاي اصلي شركت ما ميباشند ، بنابراين تمـام تلاش ما ، آسايش و آرامشفكري ، مادي و معنوي آنهاست
 1. رعايت اصول اخلاقي ، صفات معنوي ، نظـم و ترتيب ، وقت شـناسي ، آراستگي ، مهرورزي و رعايت انصاف و عدالت ، سرلوحه هميشگي كار ماست
 1. اگر حضور ما و خدمات ما سبب كمك به اقتصاد جامعه ، آسايش مردم ، گسترش تكنولوژي موجود و بهبود اوضاع مشتري نگردد مــا ديگر نخواهيم بود
 1. پيشنهادات ، انتقادات و نظرات مشـتريان و كاركنـان گروه شرکتهای مدریک ، همواره سبب افزايش كيفيت خدمات و محصـولات ما به آنهاسـت
 1. هرچند بدون درآمد مناسب قادر به ادامه خدمت نخواهيم بود ولي سود مادي هدف ما نيست و كارآفريني بزرگترين دغدغه ما براي كمك به اقتصاد كشور است
 1. حقوق مادي و معنوي شركت ها و مشتريان نسبت به محصولات آنها را محترم شمرده و از هرگونه عمل غیر اخلاقی و خلاف قانون ، خودداري مينمائيم
 1. خدمات و محصولات شرکت ما در جهت توسـعه و پیشرفت جـامعه ، كمـك به حفظ محيـط زيسـت و حمایت از آن و حفـظ منـابع ملـي مي باشـد

info@medrikgroup.com

021-91303360

تهران . خیابان کریم خان زند . رو به روی خیابان ایرانشهر. نبش کوچه عسجدی . پلاک ۱ . طبقه ۳ . واحد ۵

مدریک در نقشه
تمامی حقوق این سایت متعلق یه گروه مدریک می باشد.
نرم افزار هتلداری مدریک .